A+ R A-

Naslovna

 

Dom zdravlja Bojnik

Dom zdravlja Bojnik
Adrese:  Stojana Ljubića bb.
Poštanski broj:  16205
Grad:  Bojnik
Telefon:  016/821-183
   
   
   
   
 
 
 

 

OBAVEŠTENJE:

DZ Bojnik u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a u cilju rane dijagnostike, organizuje  besplatne preventivne preglede nedelju, 16. juna, od 8 do 17 časova.

 

Svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, u nedelju će biti u prilici da besplatno obave sledeće preglede:

 

Preventivni pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta od 8 do 17 sati

 

Ultrazvučni pregled abdomena od 8 do 17 sati

 

Laboratorija će raditi od 8 do 17 sati i građani će moći da pregledaju kompletnu krvnu sliku, ali i urade tumor markere (od 8 do 10 sati) CEA (CEA), CA19-9 (CA19-9) i AFP (Alpha Fetoprotein).

 

 

 

 

 

11.10.2021 Oglas o slobodnim radnim mestima možete preuzeti ovde

ORGANIZACIJA I RUKOVODSTVO

Odlukom Vlade Republike Srbije od 04.11.1999. godine osnovan je Dom zdravlja Bojnik kao samostalna zdravstvena ustanova. Dom zdravlja Bojnik obezbedjuje osnovnu zdravstvenu zaštitu stanovništva za teritoriju opštine Bojnik kao i za stanovništvo drugih opština u hitnim medicinskim slučajevima. Pored samog Bojnika Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu sledećim selima:  Slavnik, Gornji Brestovac, Rečica, Lozane, Turjane, Savinac, Ćukovac, Đace, Magaš, Dobra Voda, Obilić, Granica, Zorovac, Vujanovo, Mijajlica, Orane, Obražda, Majkovac, Ivanje, Borince, Dubrava.

Na teritoriji opštine zdravstvenu zaštitu pruža Dom zdravlja koji ima razvijenu mrežu zdravstvenih ustanova i kapacitete usklađene sa zakonom.

 U sastavu Doma zdravlja Bojnik postoje  sledeće ambulante:

1.     Ambulanta Kosančić,

2.     Ambulanta Orane,

3.     Ambulanta Gornji Brestovac,

4.     Ambulanta Gornje Konjuvce,

5.     Ambulanta Lapotince.

 

Radno vreme Službe opšte medicine u Domu zdravlja Bojnik je od 00-24 časa dok ostale službe rade od 07-14,30 časova.

 

Radno vreme:

Zdravstvena ambulanta Kosančić pruža usluge primarne zdravstvene zaštite iz oblasti opšte medicine svakog dana sem nedelje od 07-19 časova i stomatologije i laboratorijske dijagnostike dva puta nedeljno od 07-14 časova.

U zdravstvene ambulante Orane, Gornji Brestovac, Gornje Konjuvce i Lapotince, medicinska ekipa odlazi tri puta nedeljno sa polovinom radnog vremena .

Ambulanta za preventivnu dečiju stomatologiju pri Osnovnoj školi u Bojniku pruža usluge deci školskog uzrasta.

 

DELATNOST I ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Delatnost Doma zdravlja Bojnik na primarnom nivou je:

1.     Zaštita i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje, rehabilitacija bolesnih i povređenih,

2.     Preventivna zdravstvena zaštita grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite,

3.     Zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja,

4.     Sprečavanje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba,

5.     Patronažne posete, lečenje i rehabilitacija u kući,

6.     Hitna medicinska pomoć i sanitetski prevoz,

7.     Farmaceutska zdravstvena zaštita,

8.     Palijativno zbrinjavanje,

9.     Drugi poslovi utvrđeni zakonom.

 

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Domu zdravlja se, po funkcionalnom principu, obrazuju sledeće službe:

1.     Služba opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći, medicinom rada, kućnim lečenjem, stomatologijom za odrasle,

2.     Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa polivalentnom patronažom i dečijom preventivnom stomatologijom,

3.     Služba za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku,

4.     Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine,

5.     Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, tehničke i slične poslove.

 

Dom zdravlja zapošljava ukupno 80 ugovorenih radnika na neodređeno vreme. Medicinskih radnika je 55 i to: 13 specijalista iz raznih oblasti (opšta medicina, pedijatrija, interna medicina, ginekologija, epidemiologija, dečija preventivna i opšta stomatologija, medicina rada, urgentna medicina), 8 lekara opšte medicine, 1 stomatolog, 1 medicinski tehničar sa višom školom, 25 medicinskih tehničara, 3 laboratorijska tehničara, 3 patronažne sestre i 1 sanitarni tehničar. Nemedicinskih radnika je 23 i to: 1 sa visokom školskom spremom, 2 sa višom, 3 sa srednjom, 8 KV vozača, 2 KV ložača i 7 NKV pomoćnih radnika.