A+ R A-

Racunovodstvo

 

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENIM PLAĆENIM OBAVEZAMA PREMA DOBAVLJAČIMA      
               od 11.03.2019.-15.03.2019. godine          
                   
L E K O V I   SAN.MATER.   E N E R G E N T I O M T   S T O M A T.  
                   
Dobavljač Iznos Dobavljač Iznos Dobavljač Iznos Dobavljač Iznos Dobavljač Iznos
            provizija 9884.76 citi dental 13140.00
                citi dental 16700.00
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  0.00   0.00   0.00   9884.76   29840.00

 

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ИЗ КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРАЈУ УГОВОРЕНЕ НАМЕНЕ
И ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 
                     
ФИЛИЈАЛА:   23 ЛЕСКОВАЦ                  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА:  00223001 ДЗ БОЈНИК                  
ДАТУМ УНОСА ПОДАТАКА: 18.03.2019 од до              
  период:  11.03.2019 15.03.2019              
                     
      (у динарима)              
      ИЗНОС               
  СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ (1+2+3) НА ДАН: 11.03.2019 1,103,328.00              
1 ОД РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА   1,103,328.00              
2 OД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, РЕФАКЦИЈЕ АКЦИЗЕ, НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ДР.                
3 ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОД ОПШТИНЕ/ГРАДА, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕПУБЛИКЕ)                
                    (у динарима)
Р. бр. Намена Стање неутрошених средстава пренетих од стране Републичког фонда, наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др.   (на први дан периода) Износ средстава пренетих од стране Републичког фонда у наведеном периоду Износ средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду УКУПНА СРЕДСТВА Извршена плаћања према добављачима из средстава Републичког фонда у наведеном периоду Извршена  плаћања према добављачима из средстава наплаћене партиципације, рефакције акцизе, накнаде штете и др. у наведеном периоду УКУПНО ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА Tрошкови платног промета, такси, дневница и др. Неутрошена средства (на последњи дан периода)
    1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=5+6 8 9=4-7-8
1 ЛЕКОВИ У ЗУ 3,616.00     3,616.00         3,616.00
2 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 543,444.00     543,444.00         543,444.00
3 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА                  
4 ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО                  
5 ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ                  
6 КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ                  
7 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина)                  
8 УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ                  
9 ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)                  
10 УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)                  
11 ПЕЈСМЕЈКЕРИ И  ЕЛЕКТРОДЕ                  
12 СТЕНТОВИ                  
13 ГРАФТОВИ                  
14 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)                  
15 ЕНЕРГЕНТИ 185,572.00     185,572.00         185,572.00
16 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                  
17 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 13,177.00   2,850.00 16,027.00       9,885.00 6,142.00
18 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА                  
19 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ 357,519.00     357,519.00 29,840.00   29,840.00   327,679.00
  УКУПНО: 1,103,328.00   2,850.00 1,106,178.00 29,840.00   29,840.00 9,885.00 1,066,453.00
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Dom Zdravlja Bojnik  
16205 B o j n I k  
     
Red. Broj VRSTA PRILIVA   IZNOS U DINARIMA
     
     
     
1 STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN: 1292555.81
                     DANA:_08.03.__2018.god.  
     
2 UPLATA RZZO: 0.00
  ZARADE 0.00
  LEKOVI 0.00
  SANITETSKI MATERIJAL 0.00
  INVALIDNINA 0.00
  ENERGENTI 0.00
  PREVOZ 0.00
  OTPREMINE I NAKNADE TEH.VISAK 0.00
  OSTALI MATER, I OST,TROŠKOVI 0.00
  JUBILARNA NAGRADA 0.00
  ZARADE-STOMATOLOGIJA 0.00
  OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA 0.00
  BOLOVANJE 0.00
3. UPLATA OSTALIH KUPACA 6586.00
     
4 SO BOJNIK 0.00
5 UKUPNO PRILIV: DANA____15.03._2018. 6586.00
     
     
Red.broj. VRSTA ODLIVA  IZNOS U DINARIMA
     
1 DOBAVLJAČI : 40846.80
     
  LEKOVI 0.00
  SANITETSKI MATERIJAL 0.00
  ENERGENTI 0.00
  PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA 0.00
  INVALIDNINA 0.00
  OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI 11006.80
  STOMATOLOŠKE USLUGE 29840.00
  POVRAĆAJ SREDSTAVA-POGRESNA UPLATA 0.00
  BOLOVANJE 0.00
  JUBILARNA NAGRADA 0.00
2 OSTALI DOBAVLJAČI 2997.35
  ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS 0.00
3. PODIZANJE GOTOVINE: 0.00
4. ISPLATA ZARADE: 0.00
     
     
5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: _15.03.__2018g. 43844.15
     
     
4 STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 1255297.66
                                              15.03.___2018.god.  

Дванаестомесечни извештај здравствених установа  2017   ПРЕУЗМИ   

    

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК  - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА   ПРЕУЗМИ

 

Dom Zdravlja Bojnik        
16205 B o j n I k        
           
Red. Broj VRSTA PRILIVA   IZNOS U DINARIMA      
           
           
           
1 STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN: 1563446.64      
                     DANA:_08.11.__2018.god.        
           
2 UPLATA RZZO: 0.00      
  ZARADE 0.00      
  LEKOVI 0.00      
  SANITETSKI MATERIJAL 0.00      
  INVALIDNINA 0.00      
  ENERGENTI 0.00      
  PREVOZ 0.00      
  OTPREMINE I NAKNADE TEH.VISAK 0.00      
  OSTALI MATER, I OST,TROŠKOVI 0.00      
  JUBILARNA NAGRADA 0.00      
  ZARADE-STOMATOLOGIJA 0.00      
  OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA 0.00      
  BOLOVANJE 0.00      
3. UPLATA OSTALIH KUPACA 14223.00      
           
4 SO BOJNIK 0.00      
5 UKUPNO PRILIV: DANA____13.11._2018. 14223.00      
           
           
Red.broj. VRSTA ODLIVA  IZNOS U DINARIMA      
           
1 DOBAVLJAČI : 288342.65      
           
  LEKOVI 0.00      
  SANITETSKI MATERIJAL 35250.00      
  ENERGENTI 173619.85      
  PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA 0.00      
  INVALIDNINA 0.00      
  OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI 47132.80      
  STOMATOLOŠKE USLUGE 32340.00      
  POVRAĆAJ SREDSTAVA-POGRESNA UPLATA 0.00      
  BOLOVANJE 0.00      
  JUBILARNA NAGRADA 0.00      
2 OSTALI DOBAVLJAČI 0.00      
  ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS 0.00      
3. PODIZANJE GOTOVINE: 0.00      
4. ISPLATA ZARADE: 0.00      
           
           
5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: _13.11.__2018g. 288342.65      
           
           
4 STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 1289326.99                                                              
                                           _13.11.___2018.god.