A+ R A-

FINANSIJSKI PLAN 2016

 

F I N A N S I J S K I  P L A N                              DOM ZDRAVALJA BOJNIK   2016      
PO PREDRAČUNU SREDSTAVA                
              U  Dinarima
   N A Z I V Konto Svega Budžet RZZO Particip Sop.prih. Donacije Opština
UKUPNI PRIHODI   93867777 0 84650777 357000 460000   8400000
                 
PRIHODI PREVENTIVA   86678777 0 77521777 357000 400000   8400000
Prihodi od opštine 733100 8400000           8400000
Sporedne prodaje dobara i usluga 742300 400000       400000   0
Memorandumske stavke za ref. 771100 500000   500000        
Ugovorena sredstva 781100 75402000   75045000 357000      
4.1. Zarade   57388000   57388000        
4.2. Prevoz   2089000   2089000        
4.3. Energenti   8315000   8315000        
4.4. Ostali materijalni troškovi   3338000   2981000        
4.5. Lekovi   2478000   2478000        
4.6. Sanitetski materijal   1794000   1794000        
4.7. Participacija   357000     357000      
Otpremnine 781100 386000   386000        
Jubilarne nagrade 781100 858777   858777        
Invalidi 781100 732000   732000        
Prihodi iz budžeta 791100 0 0          
                 
PRIHODI STOMATOLOGIJA   7189000   7129000 0 60000   0
Ugovorena sredstva 781100 7129000   7129000        
1.1.Plate   5903000   5903000        
1.2.Prevoz   229000   229000        
1.3.Lekovi sa liste   0   0        
1.4.sanitetski materijal   0   0        
1.5.materijalni I ostali troškovi, part.   997000   997000 0      
Sporedne prodaje dobara i usluga 742300 60000       60000   0
                 
RASHODI PREVENTIVA                
Plate,dodaci I naknade zaposl. 411000 50175000   48675000   0   1500000
1.1.Plate po osnovu cene rada 411111 38000000   36500000   0   1500000
1.2.Dodatak za rad na dandrž.pr. 411113 521000   521000        
1.3.Dodatak za rad noću 411114 655000   655000        
1.4.Dodatak za vreme pr.na radu 411115 2840000   2840000       0
1.4.Naknada za vreme priv.spreč. 411117 398000   398000        
1.5.Nakn.za vreme ods.na dan pr.  411118 7495000   7495000        
1.6.Ostali dodaci i naknade 411119 266000   266000        
1.7.Plate privremeno zaposlenih 411130 0            
Socijalni doprinosi na teret posl 412000 8713000   8713000 0 0    
Socijalna davanja zaposlenima 414000 886000   886000 0     0
3.1. Ispl.nakn.za vr.ods.sa posla 414100 500000   500000        
3.2. Otpremnine i pomoći 414300 386000   386000        
Naknada troškova za zaposlene 415000 2389000   2089000 0 100000   200000
4.1. Naknada troškova za zaposlene 415100 2389000   2089000   100000   200000
Jubilarne nagrade 416100 858777   858777        
5.1. Jubilarne nagrade 416100 858777   858777        
Stalni troškovi 421000 5393000   5075000 0 118000   200000
5.1. Troškovi platnog prometa 421100 478000   200000 0 78000   200000
5.2. Energetske usluge 421200 4315000   4315000 0 0   0
5.2.1. Troškovi elek.energije 412211 1815000   1815000 0 0   0
5.2. 2.Troškovi ogr,dr. I uglja 421223 2500000   2500000 0 0   0
5.3. Komunalne usluge 421300 180000   180000 0 0   0
5.4. Usluge komunikacija 421400 290000   250000 0 40000   0
5.5. Troškovi osiguranja 421500 130000   130000 0 0   0
5.6. Ostali troškovi 421900 0            
Troškovi putovanja 422000 450000   300000 150000 0   0
6.1. Troškovi sl.putovanja u zemlji 422100 450000   300000 150000 0   0
Usluge po ugovoru 423000 1900000   225000 0 75000   1600000
7.1. Kompjuterske usluge 423200 180000   180000        
7.2. Usluge usavršav. I obrazov. 423300 20000       20000    
7.3. Usluge informisanja 423400 20000       20000    
7.4. Stručne usluge 423500 1600000   0 0     1600000
7.5. Usluge za domać.i ugosti. 423600 0            
7.6. Reprezentacija 423700 35000       35000    
7.7. Ostale opšte usluge 423900 45000   45000        
Specijalizovane usluge 424000     0        
8.1. Ostale specijalizovane usluge 424900     0        
Tekuće popravke i održavanje 425000 1530000   564000 166000 0   800000
9.1. Tekuće popr. I odr.obj.i zgrada 425100 930000   130000       800000
9.1. Tekuće popr.i odr.opreme 425200 600000   434000 166000     0
Materijal 426000 9822000   9354000 41000 27000   400000
10.1. Administrativni materijal 426100 556000   515000 41000      
10.2. Materijal za obraz.zaposlen. 426300 120000   120000        
10.3. Materijal za saobraćaj 426400 4670000   4270000 0 0   400000
10.3.1. Benzin 426411 4000000   4000000        
10.3.2  Ulja i maziva 426413 110000   110000        
10.3.3. Ostali materijal za prev.sr. 426491 160000   160000        
10.4. Medicinski i labor.materijal  426700 4299000   4272000 0 27000   0
10.4.1. Lekovi i ampul.terapija 426751 2478000   2478000        
10.4.2. Laboratorijski materijal 426721 400000   400000        
10.4.3. Sanitetski materijal 426751 1421000   1394000   27000    
10.5. Materijal za održavanje higij. 426800 147000   147000        
10.6. Materijali za posebne namene 426900 30000   30000        
Amortizacija nekretnina I opreme 431000 50000       50000    
11.1. Amortizacija gradj.objekata 431100 10000       10000    
11.2. Amortizacija opreme 431200 40000       40000    
Troškovi zaduživanja 441000 10000       10000    
12.1. Otplata kamata ost.dom.kred 441500 10000       10000    
Invalidi 465100 732000   732000        
13.1. Invalidi 465112 732000   732000        
Porezi, obavezne takse i kazne 482000 50000   50000 0     0
13.1. Ostali porezi 482100 25000   25000        
13.2. Obavezne takse 482200 25000   25000        
13.3. Novčane kazne 482300 0            
Novčane kazne i penali po reš.s 483000 520000       20000   500000
14.1. Novčane kazne i pen.po reš. 483100 520000       20000   500000
Zgrade i gradj.objekti 511000 1000000   0 0 0   1000000
Kapit.odr.zgrada i objekata 511300 1000000           1000000
Mašine i oprema 512000 2200000 0     0   2200000
16.1.Oprema za saobraćaj 512100 2200000           2200000
16.2.Računarska oprema 512200 0           0
16.3.Oprema za zaštitu život.sr. 512400 0            
16.4. Medicinska i laborat.oprema 512500 0 0         0
Otplata glavnice domaćim kredit. 611000 0       0    
17.1. Otplata glavnice ost.dom.kr. 611500 0            
UKUPNO RASHODI PREV.   86678777 0 77521777 357000 400000   8400000
                 
                 
                 
RASHODI STOMATOLOGIJA                
Plate,dodaci I naknade zaposl. 411000 5006785   5006785        
1.1.Plate po osnovu cene rada 411111 3650328   3650328        
1.2.Dodatak za rad na dandrž.pr. 411113 25990   25990        
1.3.Dodatak za rad noću 411114 0   0        
1.4.Dodatak za vreme pr.na radu 411115 351860   351860        
1.4.Naknada za vreme priv.spreč. 411117 46981   46981        
1.5.Nakn.za vreme ods.na dan pr.  411118 898640   898640        
1.6.Ostali dodaci i naknade 411119 32986   32986        
1.7.Plate privremeno zaposlenih 411130 0            
Socijalni doprinosi na teret posl 412000 896215   896215        
Socijalna davanja zaposlenima 414000 0       0    
3.1. Ispl.nakn.za vr.ods.sa posla 414100 0            
3.2. Otpremnine i pomoći 414300 0       0   0
Naknada troškova za zaposlene 415000 229000   229000   0   0
4.1. Naknade troškova za zaposlene 415100 229000   229000   0    
5.1.Jubilarne nagrade 415100 0       0    
Stalni troškovi 421000 20000   20000   0   0
6.1. Troškovi platnog prometa 421100 20000   20000        
Ostale stručne usluge 423500 0       0    
7.1.ostale stručne usluge 423599 0       0    
Tekuće poprvke i održavanje 425000 253000   253000 0 0   0
8.1.Tekuće popr. I odr.obj.i zgr. 425100 153000   153000   0    
8.2. Tekuće popr.i odr.opreme 425200 100000   100000       0
Materijal 426000 784000   724000 0 60000    
9.1.Administrativni  materijal 426100 60000   60000   0    
9.2.Materijal za odr.higijene 426800 60000   60000        
9.2. Lekovi 426751 404000   404000        
9.3. Sanitetski materijal 426751 260000   200000   60000    
Mašine i oprema 512500 0       0   0
10.1. Medicinka i lab.oprema 512500 0           0
Otplata glavnice ost.dom.kredit. 611000 0         0  
11.1. Otplata glavnice ost.dom kr 611500 0         0  
UKUPNI RASHODI STOM.   7189000   7129000 0 60000 0 0
                 
UKUPNI RASHODI   93867777 0 84650777 357000 460000 0 8400000