A+ R A-

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki Doma zdravlja Bojnik za 2016. godinu možete preuzeti na sledećem  linku:::::

 

Javne nabavke

19.06.2019. Odluka o dodeli ugovora medicinski potrosni materijal 2019

18.06.2019 ODLUKA O DODELI UGOVORA ZUBARSKI POTROŠNI MATERIJAL 2019

04.06.2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

04.06.2019 КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

29.05.2019  ОБАВЕШТЕЊЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019

29.05.2019    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗУБНО 2019

24.05.2019   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗУБНО 2019.

24.05.2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019

 

Одлуку о додели УГПВОРА у потупку ЈН ултразвучног апарата 9/2019 можете преузети овде

 

 

 

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

Горива за потребе Дома здравља Бојник ЈНМВ 8/2019. Преузмите овде

 

 

 

ЈАВНА  НАБАВКА ДОБРА МЕДИЦИНСКАОПРЕМАултразвучни апаратЈавна   набавка   мале   вредности

ЈНМВ 9/2019.

   Рок за подношење понуда:15.04.2019.до 12 часова .Јавно отварање понуда:15.04.2019.у 12,30 часова. Преузми

 

04.04.2019.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАБрој набавке: 9/2019.

 

Јавна набавка горива за потребе Дома здравља Бојник          ЈНМВ 8/2019.

 

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15, 68/2015.)

 

 

 

Дом здравља Бојник

 

Б о ј н и к

 

Ул.Стојана Љубића бб

 

 

 

Број:8/2019.

 

Датум:26.03.2019.

 

Доставља следећи:

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 

Наручилац: Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, web:www.dzbojnik.org, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, конкурсном документацијом и позивом.

 

2.      Врста наручиоца:

 

Здравствена установа,

 

3.      Врста поступка јавне набавке:

 

Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Бојник у количини од:

 

-Еуро дизел: 8.500 литара и

 

-Еуро премиум БМБ: 2.450 литара.

 

Процењена вредност јавне набавке:

 

1.484.000,00 динара без ПДВ.

 

Ближи опис дат је у конкурсној документацији уз овај позив.

 

4.      Врста предмета:

 

Гориво за потребе службених возила Дома здравља Бојник.

 

ОРН: 9100000

 

5.      Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

 

Најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом понуђеном ценом,биће изабран понуђач који је у понуди дао дужи рок плаћања. Уколико и након тог критеријума имамо нерешену ситуацију, биће изабран понуђач чија понуда има краћи рок испоруке горива.

 

6.      Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Дома здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, други спрат, канцеларија 201, сваког радног дана од 07 до 14 часова. Ова документација доступна је и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:www.dzbojnik.org

 

7.      Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Благовременом ће се сматрати понуда приспела на адресу:Дом здравља Бојник, ул.Стојана Љубића бб до 12 часова, без обзира на начин достављања до05.04.2019.. године. Понуђач који не доставља понуду путем поште, предаје је у канцеларији дома здравља, на горе наведеној адреси. У овом случају понуђач је дужан да од надлежног запосленог затражи потврду пријема конкурсне документације са датумом и временом пријема.Понуда приспела по истеку датума и сата одређениј у позиву, сматраће се неблаговременом а Наручилац ће је вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је неблаговремена. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду све до истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуђач не сме да издваја из целине делове конкурсне документације које сматра непотребним нити да им мења место. Понуду са оригиналним обрасцима а састављену према датом упутству, требало би доставити у фасцикли са механизмом, увезано у једну целину и осигурано јемствеником тако да се не може накнадно убацивати и издвајати ни један њен део, у затвореној-запечаћеној коверти са назнаком:“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК. ЈНМВ 8/2019. НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу:Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб. На полеђини коверте обавезно означити назив. Седиште, адресу, особу за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена као ни електонским путем.

 

8.      Место, време и начин отварања понуда:

 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се дана05.04.2019. године са почетком у 12,30 часова у проторијама Дома здравља Бојник. Поступак отварања понуда спроводи посебна комисија, образована од стране директора.

 

9.      Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати отварању понуда дужни су да комисији предају писана овлашћења на основу којих ће доказати-оправдати своје учешће у поступку јавног отварања.

 

10.  Рок за доношење одлуке:

 

Одлуку о додели уговора која мора  бити образложена, Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана.

 

11.  Контакт:

 

Биљана Цветановић, дипл.правник

 

Телефон: 016 210-484

 

E-mail: pravna.sluzba.dzbojnik@ gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2018 Јавна набавка за угаљ- конкурсна документација линк

27.08.2018 Позив за подношење понуда за набавку угља линк

 

22.08.2018 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

Огревног дрвета за потребе Дома здравља Бојник

 

ЈНМВ 11/2018.

 

08.08.2018 ЈАВНА НАБАВКАОГРЕВНОГДРВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК  линк

08.08.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА линк

14.06.2018. Обавештење о закљученом уговору линк

01.06.2018. Конкурсна документација линк

 01.06.2018. Позив за подношење понуда линк

28.05.2018 ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА  у поступку јавне набавке мале вредности за набавку  ЗУБАРСКОГ  потрошног материјала ЈНМВ 9/2018.
ЛИНК

18.04.2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ 8/2018  линк

05.04.2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА link

05.04.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦР СИСТЕМ ЛИНК

21.03.2018. ОДЛУКA  О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Бр. ЈНМВ 7/2018. link

06.03.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА link

12.12.2017. Odluka o dodeli ugovora autoklav 2017  link

30.11.2017. Odluka o dodeli ugovora garaza link

23.11.2017. Odluka o dodeli UGOVORA (GARAŽA) link

15.11.2017. Konkursna dokumentacija link

15.11.2017.Poziv za podnosenje ponuda link

31.10.2017.Konkursna dokumentacija za izvodjenje radova link

31.10.2017. Poziv za podnosenje ponuda za garazu  link

19.06.2017.Odluka o dodeli ugovora za ogrevno drvo 2017 link

06.06.2017. Konkursna dokumentacija za nabavku ogrevnog drveta i uglja link

06.06.2017. Poziv za podnosenje ponuda za ugalj i drvo link

30.05.2017. Odluka o dodeli ugovora link

10.05.2017.Konkursna dokumentacija medicinski potrošni materijal link

10.05.2017.Poziv za podnošenje ponuda medicinski potrošni materijal link

24.04.2017.Odluka o dodeli UGOVORA za javnu nabavku zubarskog potrosnog 2017 link

06.04.2017.Odluka o dodeli UGOVORA link

04.04.2017.Konkursna dokumentacija /ZUBNO/ link

04.04.2017.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA /ZUBNO/ link

10.03.2017. ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU GORIVA  link

20.02.2017. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA link

20.02.2017. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU GORIVO ZA SANITETSKA VOZILA link

18.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru link

28.10.2016.Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara link

28.10.2016. Nova konkursna dokumentacija sanitet link

13.10.2016.Obavestenje o zakljucenom ugovoru link

28.09.2016.Obavestenje o potpisanom Ugovoru link

13.09.2016.Odluka o dodeli ugovora link

13.09.2016.Odluka o obustavi postupka JNMV link

01.09.2016. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje prijava/ponuda link

06.07.2016. Izvestaj o strucnoj oceni ponuda i odluka o dodeli ugovora link

13.12.2016. Izvestaj o strucnoj oceni ponuda 102016 link

04.05.2016 Poziv za podnosenje ponuda link

04.05.2016 Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 10/2016 link

22.04.2016

Odluka o dodeli UGOVORA JAVNE NABAVKE 9/2016

link

 

06.04.2016

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku zubarskog potrošnog materijala  link

Konkursna dokumentacija  link

 

 

 

 Ovde možete preuzetu Odluku o dodeli ugovora za nabavku goriva ::link::

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-Набавка горива за санитетска возила-

 

Јавна набавка

бр:7/2016.

link                                   http://m.uploadedit.com/ba3u/1456921148816.doc