A+ R A-

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan nabavki Doma zdravlja Bojnik za 2020. godinu možete preuzeti na sledećem  linku:::::

 

Javne nabavke

* Javni oglas o slobodnim radnim mestima DZ Bojnik- Sve neophodne informacije o raspisanim pozicijama i uslovima možete pronaći na sledećem linku- LINK

* Poništen oglas o slobodnim radnim mestima DZ Bojnik- za dodatne informacije kliknite na LINK - Link

 13.01.2023. Javni oglas o slobodnom radnom mestu- Sve neophodne informacije o raspisanim pozicijama i uslovima možete pronaći na sledećem linku

25.06.2020.  Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Медицинског потрошног материјала ЈНМВ 8/2020

04.06.2020           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ  ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИ  ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

број.8/2020.

 04.06.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку медицинског потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник

 

ЈНМВ 8/2020.

 

 

22.10.2019   ОДЛУКA  О ДОДЕЛИ УГОВОРАЗа јавну набавку биохемијског аналајзера

ЈНМВ 16/2019.

08.10.2019 Позив ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА АНАЛАЈЗЕР

03.09.2019 Одлука о додели уговора за огревно дрво- преузмите овде

16.08.2019. Јавна набавка огревно дрво- Конкурсна документација

16.08.2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ОГРЕВНО ДРВО

19.06.2019. Odluka o dodeli ugovora medicinski potrosni materijal 2019

18.06.2019 ODLUKA O DODELI UGOVORA ZUBARSKI POTROŠNI MATERIJAL 2019

04.06.2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

04.06.2019 КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

29.05.2019  ОБАВЕШТЕЊЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019

29.05.2019    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗУБНО 2019

24.05.2019   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗУБНО 2019.

24.05.2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019

 

Одлуку о додели УГПВОРА у потупку ЈН ултразвучног апарата 9/2019 можете преузети овде

 

 

 

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

Горива за потребе Дома здравља Бојник ЈНМВ 8/2019. Преузмите овде

 

 

 

ЈАВНА  НАБАВКА ДОБРА МЕДИЦИНСКАОПРЕМАултразвучни апаратЈавна   набавка   мале   вредности

ЈНМВ 9/2019.

   Рок за подношење понуда:15.04.2019.до 12 часова .Јавно отварање понуда:15.04.2019.у 12,30 часова. Преузми

 

04.04.2019.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАБрој набавке: 9/2019.

 

Јавна набавка горива за потребе Дома здравља Бојник          ЈНМВ 8/2019.

 

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15, 68/2015.)

 

 

 

Дом здравља Бојник

 

Б о ј н и к

 

Ул.Стојана Љубића бб

 

 

 

Број:8/2019.

 

Датум:26.03.2019.

 

Доставља следећи:

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 

1.      Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

 

Наручилац: Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, web:www.dzbojnik.org, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, конкурсном документацијом и позивом.

 

2.      Врста наручиоца:

 

Здравствена установа,

 

3.      Врста поступка јавне набавке:

 

Јавна набавка мале вредности горива за потребе Дома здравља Бојник у количини од:

 

-Еуро дизел: 8.500 литара и

 

-Еуро премиум БМБ: 2.450 литара.

 

Процењена вредност јавне набавке:

 

1.484.000,00 динара без ПДВ.

 

Ближи опис дат је у конкурсној документацији уз овај позив.

 

4.      Врста предмета:

 

Гориво за потребе службених возила Дома здравља Бојник.

 

ОРН: 9100000

 

5.      Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

 

Најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом понуђеном ценом,биће изабран понуђач који је у понуди дао дужи рок плаћања. Уколико и након тог критеријума имамо нерешену ситуацију, биће изабран понуђач чија понуда има краћи рок испоруке горива.

 

6.      Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Дома здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, други спрат, канцеларија 201, сваког радног дана од 07 до 14 часова. Ова документација доступна је и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:www.dzbojnik.org

 

7.      Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Благовременом ће се сматрати понуда приспела на адресу:Дом здравља Бојник, ул.Стојана Љубића бб до 12 часова, без обзира на начин достављања до05.04.2019.. године. Понуђач који не доставља понуду путем поште, предаје је у канцеларији дома здравља, на горе наведеној адреси. У овом случају понуђач је дужан да од надлежног запосленог затражи потврду пријема конкурсне документације са датумом и временом пријема.Понуда приспела по истеку датума и сата одређениј у позиву, сматраће се неблаговременом а Наручилац ће је вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је неблаговремена. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду све до истека рока за подношење понуде. Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуђач не сме да издваја из целине делове конкурсне документације које сматра непотребним нити да им мења место. Понуду са оригиналним обрасцима а састављену према датом упутству, требало би доставити у фасцикли са механизмом, увезано у једну целину и осигурано јемствеником тако да се не може накнадно убацивати и издвајати ни један њен део, у затвореној-запечаћеној коверти са назнаком:“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК. ЈНМВ 8/2019. НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу:Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб. На полеђини коверте обавезно означити назив. Седиште, адресу, особу за контакт. Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена као ни електонским путем.

 

8.      Место, време и начин отварања понуда:

 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се дана05.04.2019. године са почетком у 12,30 часова у проторијама Дома здравља Бојник. Поступак отварања понуда спроводи посебна комисија, образована од стране директора.

 

9.      Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

 

Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати отварању понуда дужни су да комисији предају писана овлашћења на основу којих ће доказати-оправдати своје учешће у поступку јавног отварања.

 

10.  Рок за доношење одлуке:

 

Одлуку о додели уговора која мора  бити образложена, Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана.

 

11.  Контакт:

 

Биљана Цветановић, дипл.правник

 

Телефон: 016 210-484

 

E-mail: pravna.sluzba.dzbojnik@ gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2018 Јавна набавка за угаљ- конкурсна документација линк

27.08.2018 Позив за подношење понуда за набавку угља линк

 

22.08.2018 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

Огревног дрвета за потребе Дома здравља Бојник

 

ЈНМВ 11/2018.

 

08.08.2018 ЈАВНА НАБАВКАОГРЕВНОГДРВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК  линк

08.08.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА линк

14.06.2018. Обавештење о закљученом уговору линк

01.06.2018. Конкурсна документација линк

 01.06.2018. Позив за подношење понуда линк