A+ R A-

Završni račun

 

Назив корисника буџетских средстава        
ДЗ БОЈНИК          
Седиште:   Бојник Матични број:   17278061    
ПИБ:   100371393 Број подрачуна:  840-486661-92  
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава      
             
             
БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2013. 
             
            (у хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето                           (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
    АКТИВА        
1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 31.504 85.991 52.529 33.462
1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА  (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 30.396 83.195 51.725 31.470
1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                (од 1004 до 1006) 30.264 83.063 51.725 31.338
1004 011100 Зграде и грађевински објекти 20.786 39.788 17.281 22.507
1005 011200 Опрема 9.478 43.275 34.444 8.831
1006 011300 Остале некретнине и опрема        
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)        
1008 012100 Култивисана имовина        
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)        
1010 013100 Драгоцености        
1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА                                    (од 1012 до 1014) 132 132   132
1012 014100 Земљиште 132 132   132
1013 014200 Подземна блага        
1014 014300 Шуме и воде        
1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ    (1016 + 1017)        
1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми        
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето                       (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину        
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)        
1019 016100 Нематеријална имовина        
1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 1.108 2.796 804 1.992
1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)        
1022 021100 Робне резерве        
1023 021200 Залихе производње        
1024 021300 Роба за даљу продају        
1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) 1.108 2.796 804 1.992
1026 022100 Залихе ситног инвентара   804 804  
1027 022200 Залихе потрошног материјала 1.108 1.992   1.992
1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 2.780 3.261   3.261
1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)        
1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА             (од 1031 до 1039)        
1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција        
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти        
1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама        
1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама        
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским  институцијама        
1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи        
1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама        
1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима        
1039 111900 Домаће акције и остали капитал        
1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА                (од 1041 до 1048)        
1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција        
1042 112200 Кредити страним владама        
1043 112300 Кредити међународним организацијама        
1044 112400 Кредити страним пословним банкама        
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама        
1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама        
1047 112700 Стране акције и остали капитал        
1048 112800 Страни финансијски деривати        
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето                        (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062) 1.721 2.262   2.262
1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ    (од 1051 до 1059) 126 581   581
1051 121100 Жиро и текући рачуни 126 581   581
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви        
1053 121300 Благајна        
1054 121400 Девизни рачун        
1055 121500 Девизни акредитиви        
1056 121600 Девизна благајна        
1057 121700 Остала новчана средства        
1058 121800 Племенити метали        
1059 121900 Хартије од вредности        
1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 295 381   381
1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 295 381   381
1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ          (од 1063 до 1066) 1.300 1.300   1.300
1063 123100 Краткорочни кредити        
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 1.300 1.300   1.300
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји        
1066 123900 Остали краткорочни пласмани        
1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 1.059 999   999
1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                             (од 1069 до 1071) 1.059 999   999
1069 131100 Разграничени расходи до једне године        
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 916 545   545
1071 131300 Остала активна временска разграничења 143 454   454
1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 34.284 89.252 52.529 36.723
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА        
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
    ПАСИВА    
1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 2.655 2.684
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)    
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)    
1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти    
1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака    
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница    
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге    
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)    
1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада    
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција    
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака    
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора    
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)    
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција    
1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)    
1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ  (од 1097 до 1104)    
1097 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
1098 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти    
1099 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција    
1100 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака    
1101 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора    
1102 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи    
1103 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата    
1104 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница    
1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ  (од 1106 до 1111)    
1106 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1107 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада    
1108 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција    
1109 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака    
1110 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора    
1111 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата    
1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)    
1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција    
1114 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)    
1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ  (од 1116 до 1120)    
1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке    
1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке    
1118 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке    
1119 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке    
1120 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке    
1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)    
1122 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима    
1123 232200 Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима    
1124 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима    
1125 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима    
1126 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима    
1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)    
1128 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода     
1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе     
1130 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе    
1131 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе    
1132 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе    
1133 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  (од 1134 до 1136)    
1134 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца    
1135 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца    
1136 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца    
1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ  (од 1138 до 1142)    
1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури    
1140 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури    
1141 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури    
1142 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури    
1143 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА  (од 1144 до 1148)    
1144 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима    
1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима    
1146 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1147 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима    
1148 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима    
1149 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)    
1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања    
1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања     
1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору    
1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору    
1154 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору    
1155 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору    
1156 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору    
1157 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)    
1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак    
1159 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак    
1160 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак    
1161 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак    
1162 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак    
1163 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)    
1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак    
1165 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак    
1166 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак    
1167 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак    
1168 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак    
1169 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 1 4
1170 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата    
1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата    
1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама    
1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања    
1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)    
1176 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима    
1177 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима    
1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама    
1179 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима    
1180 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)    
1181 243100 Обавезе по основу донација страним владама    
1182 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама    
1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти    
1184 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања    
1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  (1186 + 1187)    
1186 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања    
1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета    
1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ  (од 1189 до 1193) 1 4
1189 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама    
1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 1 4
1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова    
1192 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода    
1193 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа    
1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  (1195 + 1199 + 1202 + 1204) 1.059 999
1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 143 454
1196 251100 Примљени аванси 143 454
1197 251200 Примљени депозити    
1198 251300 Примљене кауције    
1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА  (1200 + 1201) 916 545
1200 252100 Добављачи у земљи 916 545
1201 252200 Добављачи у иностранству    
1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)    
1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице    
1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)    
1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника    
1206 254200 Остале обавезе буџета    
1207 254900 Остале обавезе из пословања    
Ознака ОП Broj конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 1.595 1.681
1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) 1.595 1.681
1210 291100 Разграничени приходи и примања    
1211 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 1.300 1.300
1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 295 381
1213 291900 Остала пасивна временска разграничења    
1214 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230) 31.629 34.039
1215 310000 КАПИТАЛ (1216) 31.629 33.628
1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224) 31.629 33.628
1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 30.396 31.470
1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама 1.108 1.992
1219 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита    
1220 311400 Финансијска имовина    
1221 311500 Извори новчаних средстава 84 126
1222 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године    
1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година    
1224 311900 Остали сопствени извори 41 40
1225 321121 Вишак прихода и примања – суфицит   411
1226 321122 Мањак прихода и примања – дефицит    
1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година    
1228 321312 Дефицит из ранијих година    
    ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ    
1229   ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)    
1230   НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)    
1231 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1232 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО    
1233 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО    
1234 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО    
1235   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 34.284 36.723
1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА     
             
             
  Датум,    Лице одговорно за       Наредбодавац
      попуњавање обрасца    
             
       
 
   
 
 
       
 
   
 
         
             

 

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2012. godine možete preuzeti na sledećem linku.